Kolektori (sabirnici) za tehničke gasove

Kolektori (sabirnici) za tehničke gasove se izrađuju od prohroma i kao elemente sadrže ulazni priključak, mesta za punjenje boca, mesto za manometer, mesto za ventil sigurnosti. Ovakvi sabirnici su našli primenu i u potrošnji gasova (sečenje, zavarivanje, napajanje azotom i kiseonikom…). Kod većih potrošača gde se sistemi napajaju iz baterija boca, rezervoara, rendžera… 

Paneli za upravljanje procesima

Očuvanje životne sredine postaje imperativ u XXI veku. Za obradu vode koja se koristi u ishrani ili za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda, umesto opasnih i štetnih materija se sve više koriste tehnički gasovi.

Uvođenje kiseonika u rezervoare otpadnih voda poboljšava razgradnja bioloških spojeva delovanjem aerobnih bakterija. Otpadne vode bogate teškim metalima se uspešno tretiraju ugljen dioksidom, koji na manje štetan način po ekologiju reguliše PH alkalnih voda.

Za projektovanje i građenje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda potrebno je da aerocioni sistemi budu odabrani na osnovu tehničkih karakteistika koje definišu efikasnost rada, a što se postiže kontrolom kapaciteta unošenja kiseonika.

Prehrambrena industrija je grana koja je uvek bila važna, a sada je u ekspanziji i potreba za proizvodnjom i skladištenjem hrane na zdrav i biološki bezopasan način je aktuelnija više nego ikad.

Paneli za istovremeno upravljanje pritiskom i protokom za spaljivanje gasova i za neutralizaciju boce.

Izrađen u skladu sa preporukama EIGA DISPOSAL OF GASES IGC Document 30/13

Kontrolisana fermentacija, smanjenje mikrobiloških uticaja, održavanje fizičkih i bioloških osobina se postiže korišćenjem azota.

Paneli za upravljanje pritiskom azota N2

Paneli za upravljanje pritiskom azota N2

Paneli za upravljanje pritiskom azota N2 sa upotrebom u vinarstvu, sa nepovratnim ventilom.

Panel za doziranje uglendioksioda CO2

Panel za doziranje uglendioksioda CO2

Panel za doziranje uglendioksioda CO2 se koristi radi smanjenja PH vrednosti alkalnih otpadnih voda.

Dogrejač za utečnjene gasove

Dogrejač za utečnjene gasove

- Snaga 6-24kw

- Izlazni pritisci do Pmax=40 bar

Fleksibilne spojnice za baterije boca

Fleksibilne spojnice za baterije boca

Spojnice se izrađuju od prohromskih cevi i zbog svoje konstrukcije su pogodne za siguran transport baterija i omogućavaju brzu montažu prilikom formiranja baterija. Izradu fleksibilni spojnica prati WPQR i svaka spojnica se ispituje hidrotestom na 325 bar, izveštaj o vizuelno-dimenzionoj kontroli i ispitivanje penetrantima.

Kolektor za raspršavanje tečnog azota

Kolektor za raspršavanje tečnog azota

Primenjuje se u prehrambenoj indusrtiji. Materijal: prohrom.

Kolektori za tehničke gasove visokog pritiska PN300 bar

Kolektori za tehničke gasove visokog pritiska PN300 bar

Izrađuju se od prohroma i koriste se u punionicama i u potrošnji tehničkih gasova. Kolektor može imati onoliko priključnih mesta koliko to zahteva naručilac.

Kolektori za tehničke gasove

Kolektori za tehničke gasove

Kolektori za tehničke gasove sa brzovezujućim spojnicama za creva. Ovakav tip kolektora je pogodan za laboratorije.