Uređaji za pretakanje

Uređaji za pretakanje

Uređaji se koriste kada se rezervoari nalaze na različitim visinama i to do Δh=50m. Pumpe su kapaciteta do 10m3/h. Najčešće se primenjuju za brzo pretakanje ulja iz buradi i punjenje posuda ili kolektora koji se nalaze na većim visinama. Komandni orman obezbeđuje uvek isti smer obrtanja elektromotora, zaštitu od suvog rada, automatsko isključenje pumpe po završenom pretakanju, bimetalnu zaštiu elektromotora.

TIP:EPU-CP